Termeni și condiții de utilizare

1. Despre MIND GRID SRL

1.1 Societatea Mind Grid SRL cu sediul în Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, strada Partizanilor nr. 1A, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J31/147/2020, Cod Unic de Înregistrare / Cod Fiscal: RO42387450, email: office@mindgrid.ro, deține și operează aplicația zari.ro ca o platformă online (denumită în cele ce urmează „Aplicație”), cuprinzând diverse module de management electronic al sesizărilor contribuabililor sau rezidenților cu privire la spațiul public administrat de către instituțiile publice din România („Instituția”, „Instituțiile”, sau orice formulă echivalentă), precum și module destinate răspunsului și soluționării acestora de către Instituția abilitată.

2. Comunicarea cu Instituțiile.

2.1 În vederea creării contului de administrator, reprezentanții MIND GRID vor solicita Instituției o adresă de e-mail.

2.2 Această adresă de e-mail va fi folosită și pentru comunicarea dintre MIND GRID și Instituție.

2.3 MIND GRID va putea transmite prin e-mail sau direct prin intermediul Aplicației, mesaje privind mentenanța sau alte aspecte administrative ale Aplicației (de exemplu: întreruperea temporară a serviciului, apariția unor noi funcționalități, etc.), precum și orice alte mesaje de informare în legătură cu Aplicația zari.ro.

2.4 Instituția va putea lua legătura cu MIND GRID, pentru a solicita inclusiv încetarea primirii de mesaje de informare, prin transmiterea unui email la adresa office@mindgrid.ro, sau prin apelarea numărului de telefon 0745832275.

3. Termenii și Condițiile de utilizare fac parte din contractul dintre Instituție și MIND GRID

3.1 Pentru a dobândi accesul și a utiliza Aplicația zari.ro, Instituția va încheia un contract de cesiune neexclusivă (licențiere) cu MIND GRID („Contract de prestări servicii”), cu mențiunea că următoarele documente, enumerate mai jos, fac parte integrantă din contract: - prezentii Termeni și Condiții de utilizare, așa cum sunt publicați pe website-ul zari.ro, în forma actualizată; - Politica de Confidențialitate; - Politica de cookies.

3.2 Prețul pentru utilizarea Aplicației este cel agreat în Contractul de prestări servicii.

3.3 Încetarea Contractului de prestări servicii duce la încetarea accesului la Aplicația zari.ro.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor. Modificări.

3.4 Prin semnarea Contractului de prestări servicii, Părțile vor accepta în mod expres Termenii și Condițiile de utilizare în vigoare de la data semnării Contractului.

3.5 MIND GRID își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții, pentru a reflecta modificări ale Modulelor, ale Aplicației, ale legislației sau ale practicilor interne ale MIND GRID, etc. Asemenea modificări vor fi aplicabile, în principiu, doar pentru viitor, cu excepția situațiilor când legea impune ca aceste modificări să se aplice retroactiv.

3.6 Orice asemenea modificări vor fi notificate, în prealabil implementării, la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Instituție la încheierea Contractului de prestări servicii, cu un termen de preaviz de minim 10 zile (“Termenul de preaviz”).

3.7 În cazul în care nu este de acord cu modificările Termenilor și Condițiilor de utilizare, Instituția are dreptul de a solicita reconsiderarea modificărilor în interiorul Termenului de preaviz. Într-o asemenea situație, Părțile vor negocia în vederea găsirii unei soluții amiabile. În lipsa ajungerii la un acord, se vor aplica Termenii și Condițiile de utilizare anterioare, acceptate fără obiecțiuni de către Instituție.

4. Activarea și folosirea contului

4.1 MIND GRID va crea un cont de utilizator cu acces la funcționalitățile agreate conform Contractului de prestări servicii.

4.2 În scopul activării contului de utilizator, Instituția va transmite în prealabil către reprezentanții MIND GRID datele de identificare și de contact, inclusiv adresa de e-mail, ale reprezentantului desemnat pentru administrarea contului de utilizator al Instituției („Administrator”).

4.3 Accesul la contul de utilizator se va face pe baza adresei de e-mail comunicate și a unei parole. La prima autentificare, Administratorului i se recomandă setarea unei parole proprii respectând cerințele de securitate impuse de Aplicația zari.ro, diferită de cea asignată în mod automat de reprezentanții MIND GRID. Datele de acces la contul de utilizator pot fi modificate în orice moment de către Administrator.

4.4 Administratorul va putea ulterior gestiona în mod independent crearea de sub-conturi de utilizator (controlate prin intermediul contului de Administrator) pentru personalul desemnat din cadrul Instituției pentru utilizarea Aplicației.

4.5 Contul Administratorului, precum și sub-conturile aferente, aparțin doar Instituției titulare din Contractul de prestări servicii și nu se pot transfera, fără acordul scris al MIND GRID. De asemenea, Instituția nu trebuie sa autorizeze sau să permită oricărei alte terțe persoane sa le folosească, cu excepția reprezentanților autorizați.

4.6 Instituția are obligația de a păstra confidențialitatea datelor de acces (adresa de e-mail, parolă). Orice dezvăluire neautorizată, potențială sau efectivă, va fi notificată către MIND GRID în cel mai scurt timp posibil.

4.7 MIND GRID are dreptul să suspende/închidă contul Administrator și orice sub-conturi dacă are motive să creadă că este folosit ilegal sau contrar acestor Termeni și Condiții. Cu toate acestea, MIND GRID nu își asumă obligația de a urmări utilizarea Aplicației, Instituția fiind pe deplin responsabilă pentru modul de utilizare a acesteia.

5. Prelucrarea de date cu caracter personal

5.1 Prin intermediul Aplicației se pot introduce și stoca inclusiv date cu caracter personal, de către reprezentanții Instituțiilor („Date personale prelucrate”).

5.2 MIND GRID, în calitate de entitate împuternicită de operator să prelucreze date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal exclusiv sub autoritatea Instituțiilor, potrivit acordului de prelucrare de date cu caracter personal încheiat cu fiecare dintre acestea.

5.3 În ceea ce privește Datele personale prelucrate, persoana vizată își exercită drepturile recunoscute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal doar în raport cu Instituțiile în cauză (operatorul de date cu caracter personal).

5.4 Datele rămân stocate electronic doar pentru scopuri de probă în instanță.

5.5 MIND GRID prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către utilizatori cu asigurarea respectării dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

6. Conținutul încărcat în Aplicația zari.ro. Securitatea Datelor

6.1 Documentele administrate prin intermediul Aplicației zari.ro sunt sub controlul exclusiv al Instituției care le încarcă în Aplicație.

6.2 Instituția poartă răspunderea integrală pentru stocarea și managementul documentelor prin intermediul Aplicației zari.ro. În mod particular, se atrage atenția asupra documentelor ce constituie secret de serviciu, secret de stat sau informații clasificate, în sensul legislației specifice. Acestea nu pot fi încărcate sau administrate prin intermediul Aplicației. În cazul în care MIND GRID sesizează încălcarea acestei interdicții (deși nu exista vreo obligație în sarcina MIND GRID de a monitoriza conținutul postat în Aplicație), are dreptul de a suspenda accesul Instituției la Aplicație și de a cere rezilierea Contractului de prestări servicii.

7. Disponibilitatea Aplicației

7.1 Aplicația este disponibilă la adresa www.zari.ro, prin urmare necesită un browser și o conexiune activă la Internet.

7.2 Aplicația este în continuă dezvoltare și îmbunătățire, de aceea este posibil să se adauge sau să se elimine funcționalități, fără preaviz, dar cu respectarea Licenței de utilizare agreate.

7.3 Aplicația este găzduită pe infrastructura unor furnizori specializați de servicii de hosting și este în consecință dependentă de disponibilitatea serviciului acestor furnizori.

7.4 Cu excepția situațiilor agreate expres, MIND GRID nu își asumă accesibilitatea Aplicației prin rețeaua publică de internet, decât în limita accesibilității oferite de Furnizorul de hosting.

7.5 Ca orice alt tip de aplicație găzduită în cloud, este posibil ca aplicația zari.ro să nu fie tot timpul funcțională la parametri maximi.

7.6 Se pune în vedere Instituției faptul că Aplicația este oferită ca atare, fără nicio garanție expresă sau implicită și este exclusă orice răspundere a MIND GRID, pentru orice prejudicii rezultând în legătură cu utilizarea Aplicației, în cea mai mare măsura permisă de lege.

8. Proprietate intelectuală

8.1 Cu excepția Licenței de utilizare, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Aplicației zari.ro sunt și rămân ale MIND GRID. Drept urmare, MIND GRID deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Aplicației, asupra domeniului zari.ro, precum și asupra oricăror versiuni ale acestora, inclusiv asupra codului-sursă, codului-obiect, interfeței grafice, conținutului postat în cadrul Aplicației de către Companie.

8.2 Este interzisă orice acțiune asupra sau în legătură cu Aplicația zari.ro care ar putea aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale MIND GRID cum ar fi:

 • accesarea codului-sursă;
 • reconstituirea de funcționalități și algoritmi ai Aplicației zari.ro (“reverse engineering”);
 • efectuarea de operațiuni cu intenția de a produce blocaje în funcționarea zari.ro;
 • efectuarea de teste de securitate, sau accesarea de componente interne ale Aplicației zari.ro fără acceptul MIND GRID;
 • exploatarea de eventuale probleme de funcționare ale Aplicației pentru a obține acces la date ale zari.ro sau ale altor beneficiari ai acesteia;
 • efectuarea de schimbări la codul-sursă sau codul-obiect sau infrastructura zari.ro;
 • copierea, sublicențierea, transferul sau dispunerea în orice mod neautorizat de MIND GRID;
 • distribuirea Aplicației zari.ro sau permiterea accesului unor terțe părți neautorizate la aceasta;
 • folosirea elementelor de identitate grafică sau capturi de ecran, mesaje afișate în browser sau trimise via e-mail sau alte canale de comunicare, ale zari.ro în comunicări externe fără permisiunea MIND GRID;
 • întreprinderea oricărei acțiuni interzise de lege sau de Termenii și Condițiile de utilizare. etc.

8.3 De asemenea, Instituția nu are dreptul să folosească în orice mod - fără acordul scris și prealabil al MIND GRID - oricare din elementele sau conținutul website-ului zari.ro (fotografii, text, elemente grafice sau video, imagini, design, layout, logo-uri, mărci înregistrate sau neînregistrate, simboluri comerciale, software, conținut multimedia, etc.); acestea sunt proprietatea MIND GRID sau a titularilor legitimi, și utilizarea lor fără acordul titularilor autorizați va atrage consecințele prevăzute de legislația aplicabilă.

8.4 Instituțiile păstrează toate drepturile asupra conținutului încărcat în Aplicație.

9. Încetarea Contractului de prestări servicii. Efecte.

9.1 Contractul dintre Instituție și MIND GRID va fi menținut pe durata agreată în Contractul de prestări servicii.

9.2 În situația încetării din orice motiv a contractului, Instituția va avea la dispoziție un termen de grație de 30 de zile pentru a prelua informațiile existente în Aplicație cu privire la activitatea sa („Datele Stocate”). MIND GRID poate acorda contra cost asistență pentru transferul Datelor Stocate.

9.3 La expirarea termenului de grație menționat în art. 9.2, dacă acesta nu este prelungit de către MIND GRID sau cu acordul acesteia, Datele Stocate vor deveni inaccesibile pentru Instituția în cauză și vor putea fi eliminate.

9.4 Dispozițiile prevăzute mai sus nu aduc în niciun fel atingere drepturilor persoanelor fizice prevăzute în special de legislația din domeniul datelor cu caracter personal sau de alte acte normative.

10. Răspunderea MIND GRID

10.1 În cea mai mare măsură permisă de lege, răspunderea MIND GRID pentru prejudicii nu va putea depăși plata unei sume egale cu redevența plătită de Instituție și stabilită în Contractul de prestări servicii în decursul ultimelor 2 luni anterioare producerii evenimentului care a cauzat prejudicii.

10.2 MIND GRID nu va putea fi ținută răspunzătoare decât în cazurile unor prejudicii cauzate în mod direct, din culpa gravă sau cu intenție, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege. Este exclusă răspunderea pentru orice prejudiciu indirect (cum ar fi, dar fără a se limita la: beneficiul sau profitul pierdut, pierderea unor oportunități de afaceri etc.).

11. Alte detalii

11.1 În cadrul aplicației zari.ro, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

 • Nouă - reprezintă sesizarea înregistrată de utilizator în Aplicație, care încă nu are număr de înregistrare oferit de către departamentul abilitat din cadrul Instituției.
 • Înregistrată - reprezintă sesizarea care a primit număr de înregistrare de la departamentul abilitat din cadrul Instituției.
 • Parțial soluționată - reprezintă sesizarea direcționată către departamentul abilitat din cadrul Instituției și demararea activităților specifice spre rezolvare.
 • Soluționată - reprezintă sesizarea rezolvată de către serviciile de specialitate ale Instituției.

11.2 Înregistrarea utilizatorului

Utilizarea aplicaţiei pentru a vizualiza sesizările publice transmise de alţi utilizatori nu impune înregistrarea datelor de identificare a utilizatorului.

Însă pentru a transmite o sesizare, utilizatorul trebuie să completeze datele din secţiunea „Date de contact”: nume, prenume, email şi număr de telefon. Datele de identificare nu sunt publice, putând fi văzute doar de autorităţile publice în cazul transmiterii unei sesizări.

11.3 Ce face aplicația?

Permite utilizatorilor să trimită sesizări direct de pe PC, telefon mobil sau tabletă, sub formă de text, poza şi locaţie GPS, legate de probleme şi incidente de pe domeniul public către autoritățile competente.

11.4 Ce sesizări se pot face?

Aplicația a fost concepută pentru a comunica autorităților locale problemele obișnuite ale unei comunități sau avarii. Ex.: Groapă strada X, Mizerie în spațiul de joacă al copiilor, Conductă de apă spartă, Corp de iluminat stradal ars, Parcare ilegală, Câini comunitari, Container de gunoi plin, Pubele de gunoi rupte etc.

11.5 Categorii de probleme

Aplicația propune mai multe categorii de probleme, clar definite și o categorie „Altele" pentru acele sesizări care nu pot fi încadrate în niciuna din secţiunile deja definite.

Încadrarea corectă a sesizărilor transmise pe categorii este esenţială pentru a putea asigura transmiterea promptă, în timp util, a sesizării către departamentul competent să o soluţioneze.

11.6 Cum depun o sesizare?

 • Selectați pe hartă locația sesizării dvs. sau utilizați funcția de localizare pentru a identifica locația.
 • Alegeţi categoria problemei reclamate.
 • Descrieţi problema.
 • Încărcaţi poza făcută (se pot transmite şi sesizări fără poze).
 • Completaţi datele de identificare (nume, prenume, email, număr de telefon).
 • Completaţi casuța de confirmare a citiri acestor termeni și condiții.
 • Trimite sesizarea - butonul de jos dreapta.

12. Acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare

Prin folosirea aplicației de sesizări (zari.ro) acceptați și sunteți de acord să acceptaţi aceşti Termeni și condiții de funcționare.

MIND GRID poate să modifice acești Termeni și condiții de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul.